[Added] Vampirella #666

Vampirella #666
Shikarii Variant

@Blueyedevil101 added, thank you for reporting.